Ναντια Μανεσιωτη

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του

Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, με κατεύθυνση Ιστορίας. Συνέχισε τις σπουδές της στο

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της

Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου».

 

Στα πλαίσια των σπουδών της επιδεικνύει ιδιαίτερο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον

έχοντας ολοκληρώσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την

αξιολόγηση και τον σχεδιασμό προγραμμάτων για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τον 4ο κύκλο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

και απέκτησε πιστοποιητικό γνώσης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille.

 

Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε την εκπαίδευση της στη χορήγηση των ψυχομετρικών

εργαλείων αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών (Αθηνά Τεστ & Λογόμετρο), του

Mathematical Profile Test (MathPro-S Test), αλλά και την εκπαίδευση της στην

χορήγηση των σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων Detroit και ΛαΤω. Σήμερα

παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: «Εκπαίδευση Ενηλίκων

(ΕΚΕ)», στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 

Από το 2018 εργάζεται σε πλαίσια σχολικών μονάδων αλλά και σε ιδιωτικές δομές

αναλαμβάνοντας την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό εξατομικευμένων

προγραμμάτων για μαθητές με συναισθηματικές, αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες.