Μπραβάκου Μαρία

Η Μαρία Μπραβάκου σπούδασε ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος

μεταπτυχιακού πτυχίου ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών. Έχει μετεκπαιδευτεί σε διεθνώς αναγνωρισμένες θεραπευτικές μεθόδους που

απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και γονείς (π.χ. TEACCH, PECS, Μέθοδος Μαυρομμάτη,

Social Stories) και έχει επάρκεια χορήγησης ευρέως διαδεδομένων διαγνωστικών

εργαλείων (π.χ. WISC, Αθηνά Τεστ, Α Τεστ, C.A.T.).

 

Εργάζεται από το 2003 στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχικής Υγείας και έχει

δουλέψει θεραπευτικά με παιδιά, εφήβους και γονείς τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό

επίπεδο. Ειδικότερα έχει εργαστεί σε πρωινά προγράμματα Κέντρων Ημέρας, σε Κέντρα

Εξειδικευμένων Παρεμβάσεων, σε Δημοτικά Σχολεία και στον τομέα της Κοινοτικής

Ψυχιατρικής. Στις αρμοδιότητές της συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός και

η υλοποίηση ατομικών και ομαδικών ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, η χορήγηση

διαγνωστικών εργαλείων, η συμβουλευτική γονέων, οι ομάδες γονέων, η διενέργεια

ομιλιών στην κοινότητα.