Εργοθεραπεια

Τι είναι Εργοθεραπεία;
Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη εκείνη που στοχεύει στο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής
των ατόμων . Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου επιτυγχάνεται μέσα από την
ανεξαρτησία σε όλους τους τομείς της ζωής. Παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους αρκετές προκλήσεις προερχόμενες από την
δυσκολία τους να εμπλακούν λειτουργικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος
(αυτοφροντίδα, σχολικές απαιτήσεις, κοινωνικές σχέσεις, παιχνίδι). Η εργοθεραπεία μέσα
από τη χρήση σκόπιμων δραστηριοτήτων (έργα), εμπλέκει τα παιδιά σε διασκεδαστικές και
κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση των αισθητηριακών,
κινητικών , αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων. Στόχος της Εργοθεραπείας είναι να
τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική και κοινωνική του ανεξαρτησία.
Παιδιά με ποιες διαταραχές επωφελούνται από την Εργοθεραπεία;
Ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών κατηγοριών μπορεί να επωφεληθεί από την
εργοθεραπευτική παρέμβαση. Κάποιες από αυτές που εξυπηρετούνται στο κέντρο
μας είναι:
 Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (συμπεριλαμβανομένου και του
Συνδρόμου Asperger).
 Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD / ADD)
 Μαθησιακές Διαταραχές (π.χ. ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία)
 Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού [DCD] (συμπεριλαμβανομένης της
δυσπραξίας)

Εργοθεραπεία παιδιών και εφήβων
Η Εργοθεραπεία παιδιών και εφήβων είναι ένα εξειδικευμένο κομμάτι της Εργοθεραπείας,
που υποστηρίζει τα παιδιά και τις οικογένειας τους στην απόκτηση της μέγιστης
λειτουργικότητας τους, προσφέροντας εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο. Κάποιοι από τους τομείς παρέμβασης στο κομμάτι της Εργοθεραπείας παιδιών και
εφήβων είναι:
 Αξιολόγηση και παρέμβαση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (λινκ για επεξήγηση)
 Αδρή και Λεπτή κινητικότητα
 Ισορροπία και συντονισμός κινήσεων
 Συμπεριφορά
 Δεξιότητες Αυτό-φροντίδας
 Σίτιση
 Παραγωγικές δεξιότητες
 Συγκέντρωση και προσοχή
 Προγραφικές και προαναγνωστικές δεξιότητες
 Οργανωτικές Δεξιότητες
 Δεξιότητες παιχνιδιού
 Κοινωνικές Δεξιότητες